Inleiding

Mountain of Awareness neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]. ​

Wij zijn Mountain of Awareness

Mountain of Awareness is de besloten vennootschap Mountain of Awareness B.V., kantoorhoudende te (1104 AE) Amsterdam aan Kleiburg 240, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer73797960. Wanneer Mountain of Awareness jouw persoonsgegevens verwerkt, is Mountain of Awareness de verwerkingsverantwoordelijke.

​Hoe gebruikt Mountain of Awareness jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Mountain of Awareness persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Mountain of Awareness voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Mountain of Awareness worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. ​​

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (waaronder psychometrische gegevens).  
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Mountain of Awareness heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Mountain of Awareness over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. ​

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Mountain of Awareness. Je kunt verzoeken dat Mountain of Awareness je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. ​

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mountain of Awareness te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. ​

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mountain of Awareness of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. ​

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mountain of Awareness te verkrijgen. Mountain of Awareness zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. ​

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Mountain of Awareness je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. ​

Reactie door Mountain of Awareness

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Mountain of Awareness zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Mountain of Awareness een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mountain of Awareness je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Mountain of Awareness
 • Het kan zijn dat Mountain of Awareness verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Partijen waar Mountain of Awareness persoonsgegevens mee deelt zijn: ​

 • Amazon Web Services, Inc. – München
 • WordPress
 • MailChimp Company – Atlanta ​
 • Teachable
 • Sumo, Hotjar

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Mountain of Awareness gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Mountain of Awareness gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Mountain of Awareness aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. ​

Geautomatiseerde besluitvorming

Mountain of Awareness kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Op basis van je profiel is het mogelijk om te bepalen bij welke coach je het beste past. En vice versa. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mountain of Awareness ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Mountain of Awareness worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Mountain of Awareness worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

​Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Mountain of Awareness je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Mountain of Awareness jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. ​

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor databescherming zijn:

 • Organisatie: Mountain of Awareness B.V.
 • KVK nummer: 
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Mountain of Awareness B.V.
 • E-mail: [email protected]
 • Adres: Kleiburg 240, 1104 AE, Amsterdam